Etický kodex

Pracujeme v souladu s EVROPSKÝM KODEXEM CHOVÁNÍ A ETIKY REALITNÍCH MAKLÉŘŮ CEPI a ETICKÝM KODEXEM ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ČR.

EVROPSKÝ KODEX CEPI:

Ve svém vztahu ke klientům by se realitní profesionál měl chovat:

S nezávislostí. Musí vždy jednat podle instrukcí a zájmů svého klienta a dělat svou profesi nezávisle a nestranně, a podle těch nejvyšších etických standardů.
S odpovědností. Měl by při realizaci instrukcí svého klienta jednat zodpovědně.
S integritou. Ať už jedná podle instrukcí svého klienta nebo jedná veřejně, musí jednat s nejvyšší integritou.
Nediskriminačně. Nesmí se dopustit diskriminace na základě rasy, víry, věku, pohlaví, místa narození, původu, nebo jakékoli formy diskriminace zmíněné v Sbírce základních práv EU.
S mlčenlivostí. Musí jednat v rámci nejvyšších principů mlčenlivosti a jednat za klienta s tím, že tuto mlčenlivost neporuší a neprozradí informace o instrukcích od svého klienta.
V rozsahu své vlastní kompetence. Měl by jednat vždy v rámci své kompetence a nenabízet takové služby, na které kompetence nemá.
S profesionálním know-how. Měl by užívat své profesionální know-how a dbát národních zákonů a pravidel při aplikaci tohoto profesionálního know-how.
S férovostí. K zajištění dobré služby by měl vždy sepsat smlouvu, obsahující detaily dohody, kde jsou uvedeny poplatky a další platby a další relevantní informace dohodnuté mezi stranami. Sepsání by mělo být pro obě strany v co nejjednoznačnější a nejjasnější podobě, aby se předešlo dvojznačnosti či nejasnosti dohody.
S vyloučením střetu zájmů. Měl by vždy klienta písemně informovat, pokud se ocitne v situaci, kde je ve střetu zájmů, tak, aby se klienti mohli rozhodnout, zda si přejí nadále využívat jeho služeb.
S bratrskostí mezi kolegy. Měl by zajistit, aby přetrvávaly kolegiální vztahy mezi ním a dalšími realitními profesionály, jednat s nimi s respektem a vyvarovat se kritizování jejich praktik, a to tehdy, kdy je na takovéto praktiky dotázán.
S profesionální diskrétností. Je vyžadováno, aby se za všech okolností choval ve vztahu ke klientům a třetím stranám ohledně obsahů vzájemných dohod diskrétně, stejně tak musí činit jeho zaměstnanci. 12. S platební seriózností. Nesmí přijímat jakoukoli platbu před uzavřením smluv, nebo v některých zemích před jejich naplněním. Všechny peníze klienta musí být drženy na zvláštním, označeném účtu, sloužícím výhradně pro účely úschovy peněz klienta.
Se zajištěním profesního rozvoje. Měl by mít aktuální vědomosti o regulacích a změnách, a také se kontinuálně, každý rok profesně vzdělávat, a to alespoň na úroveň vyžadovanou národními regulacemi. Pokud takové regulace neexistují, musí takový místní organizace, člen CEPI, rozhodnout, jaká minima budou národně uplatněna.
Pravdivě při propagací majetku klienta. Musí vždy užívat informace o majetku, které jsou ověřené a pravdivé. Nesmí se dopustit nafukování a přikrášlování informací pro kupující. Agent/správce by měl vždy provést úplnou inspekci majetku, se kterým pracuje (pomocí listů vlastnictví, stavební dokumentace, dokladů z územního plánování atd.) aby informoval klienty objektivně.
S ohledem na boj proti praní špinavých peněz. Měl by se obeznámit s nařízením EU 2018/843 k prevenci využití finančních systémů pro účely praní peněz nebo financování terorismu, jakožto i s jakýmikoli nadřazenými nařízeními. Pro tyto účely by měl zjišťovat původ peněz klienta.
Se zajištěním bezpečnosti dat. Měl by se seznámit se současnými pravidly na ochranu soukromých dat ve své zemi a dbát na zacházení se soukromými daty v rámci nejstriktnějších pravidel své země. 17. Férově při odměňování. Měl by od svých klientů brát spravedlivou odměnu, která mu dovolí provozovat profesionální služby. Provize musí být transparentní a musí být relevantní ke službě, kterou agent nebo správce majetku vykonal.
V souladu s legislativou. Musí dbát všech na něj se vztahujících zákonů země, kde službu provozuje. Nesmí stavět prospěch realitních profesionálů nad zákony, nesmí zákony obcházet.
Zajištěným způsobem. Měl by mít uzavřenou relevantní pojistnou smlouvu, která pokryje případné odškodnění za chyby při výkonu profese, ať už je vyžadována zákonem, nebo ne.

ETICKÝ KODEX ARK ČR:

Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými  mravy,  stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.
Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.
Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.
Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Masivní inzerce Exportujeme na